26 wrzenia 2017 - Łk 8, 19-21

Niektórzy ludzie odczuwają większą bliskość i zaufanie do obcych niż najbliższych.

Jezus nie neguje rodziny, ale wskazuje na Boga, który powinien być najważniejszy.

Nie osłaniajmy czyniących zło krewnych, bo rodzina nie jest najwyższą wartością.