12 wrzenia 2018 - Łk 6, 20-26

Usiłujemy w taki sposób zorganizować nasze życie, by było ono jak najprzyjemniejsze.

Jezus uczy, że im gorzej jest nam na ziemi, tym większą nagrodę otrzymamy w niebie.

Przyjęcie cierpienia ma dla naszego rozwoju większe znaczenie niż bezmyślna rozkosz.