13 wrzenia 2018 - Łk 6, 27-38

Trudno wyobrazić sobie życie społeczne bez stosowania w pewnych sytuacjach przemocy.

Dosłowne przyjęcie zasady o nadstawianiu drugiego policzka wydaje się być utopią.

Jednak nawet słuszne użycie siły nie usuwa przyczyny zła, tylko łagodzi jego skutki.