15 wrzenia 2018 - J 19, 25-27

Jak przypomina ks. Józef Tischner, św. Augustyn zwykł mawiać, że człowiek staje się częściowo tym, co kocha.

Maryja kochała Jezusa tak bardzo, że gdyby to było możliwe, zapewne poprosiłaby, aby ukrzyżowano ją za Niego.

Ból Maryi to nie tylko krzyż, ale Jej życie od chwili, gdy dowiedziała się o losie czekającym Syna.