8 wrzenia 2019 - Łk 14, 25-33

"Cyrkla, wagi i miary / Do martwych użyj brył; / Mierz siły na zamiary, / Nie zamiar podług sił" - radzi Adam Mickiewicz.

Jezus natomiast przestrzega przed działaniem pochopnym, rozpoczynając budowę człowiek powinien zrobić kalkulację.

Także w życiu duchowym przed podjęciem postanowień trzeba przemyśleć swoją sytuację moralną i rozważyć szanse.