9 wrzenia 2019 - Łk 6, 6-11

Ręce człowieka bezpośrednio zaangażowane są w pracę, w pewnym sensie ją symbolizują.

Uzdrawiając w szabat uschłą rękę, Jezus podważa prawo zakazujące nawet czynienia dobra.

A także przypomina, że ręce potrzebne są również do uczynienia znaku krzyża i modlitwy.