10 wrzenia 2019 - Łk 6, 12-19

Wolimy nie ryzykować i nie zadawać się z ludźmi, którzy wydają się być podejrzani.

Jezus będąc Synem Bożym zapewne wiedział, że powołuje Judasza, który Go zdradzi.

Przyjmując go do grona uczniów, dał mu szansę na poznanie swojej miłości i nawrócenie.