11 wrzenia 2019 - Łk 6, 20-26

Niektórzy przytakują każdemu, a na uwagę, że wszyscy nie mogą mieć racji, mówią: Ty także masz rację.

"Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą" - przestrzega Jezus swoich uczniów przed pochlebcami.

Zdarza się, że chwalony człowiek, często zdolny i pracowity, staje się niewolnikiem i narzędziem pochlebcy.