12 wrzenia 2019 - Łk 6, 27-38

Jak stwierdził Jerzy Nowosielski, prawdziwy chrześcijanin jest "niesłychanie rzadkim zjawiskiem".

Chrześcijanin powinien postępować lepiej niż inni, a przede wszystkim więcej od siebie wymagać.

"Chrześcijaństwo jest tam, gdzie żyje się wiarą, nadzieją i miłością" - uważa Stefan Świeżawski.