13 wrzenia 2019 - Łk 6, 39-42

Św. Bernard z Clairvaux pyta, na co zda się człowiekowi zdobycie całego świata, skoro nie umie poradzić sobie z samym sobą.

Ulepszanie świata należy zaczynać od siebie. Człowiek, który nie daje przykładu swojego życia, jest dla innych nieprzekonujący.

"Wobec tego będziesz sam siebie sądzić - mówi Król do Małego Księcia. - Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego".