14 wrzenia 2019 - J 3, 13-17

Jak uważa Grzegorz Górny, śmierć Jezusa nie była śmiercią Herosa, przypominała raczej kaźń zwierzęcia; zastąpiła zarzynane woły i barany.

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne".

Francesco del Cossa umieścił krzyż nie na Golgocie, ale na łuku przęsła; pod nim są kości zmarłych, na które spływa krew z ran Jezusa.