17 wrzenia 2019 - Łk 7, 11-17

Laureat nagrody Nobla Herbert Simon uważa, że komputery staną się inteligentne, gdy będą zdolne do odczuwania emocji.

Dlaczego Jezus użalił się nad wdową, poprosił, by przestała płakać, przecież i bez tego mógł wskrzesić jej jedynego syna?

Ważne jest współczucie z osobą, którą spotkało nieszczęście, bo przecież rzadko możemy pomóc tak skutecznie jak Jezus.