22 wrzenia 2019 - Łk 16, 10-13

Chyba każdy chciałby dokonać w życiu czegoś wielkiego i doniosłego.

Kto w małej sprawie jest wierny, ten będzie taki i w wielkiej - uczy Jezus.

Droga do wielkości to realizacja małych, tylko na pozór nieistotnych rzeczy.