23 wrzenia 2019 - Łk 8, 16-18

Zdarza się, że ludzie nieśmiali ukrywają swoje wyjątkowe uzdolnienia.

Rzeczy wartościowe należy pokazywać, gdyż są dla innych światłem.

Ludzie dewocyjnie eksponujący pobożność zamiast oświetlać, oślepiają.